കൃഷി ഓഫീസിൽനിന്നുളള അറിയിപ്പ്

പ്രധാൻമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതി പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ കൃഷിഭവനുകളിൽ നല്കി തുടങ്ങി. ഈ പദ്ധതി വഴി കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2000രൂപ വീതം വർഷത്തിൽ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി 6000 രൂപ നേരിട്ട് നല്കുന്നതാണ്. താഴെ പറയുന്ന കർഷകകർ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ അർഹരാണ് 1⃣ 'ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷക'രായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ 2⃣ റേഷൻ കാർഡിൽ തൊഴിൽ 'കൃഷി' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയവരായിരിക്കണം 3⃣ അപേക്ഷകന്റെ റേഷൻ കാർഡിൽ ആരെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തദ്ദേശം ഒഴികെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, സർക്കാർ പെൻഷനേഴ്സ്, ഇൻകംടാക്സ് അടക്കുന്നവർക്ക് എന്നിങ്ങനെയുളളവർ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല 4⃣ റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും ചേർത്ത് രണ്ടു ഹെക്ടർ/ അഞ്ച് ഏക്കറിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം. 5⃣ കർഷകരായ അതേസമയം റേഷൻ കാർഡിൽ യാതൊരു തൊഴിലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത അപേക്ഷകരുടെ അപേക്ഷ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 6⃣ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം നല്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ▶ അപേക്ഷ (കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും) ▶ റേഷൻ കാർഡ് കോപ്പി (പുറംപേജും ഉൾപേജും അടക്കം) ▶ 2018-19ലെ കരമടച്ച രസീത് ▶ സ്ഥലമുടമ രണ്ട് പേരുണ്ടുങ്കിൽ (ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ്) അപേക്ഷകനല്ലാത്തയാളുടെ സമ്മതപത്രം ▶ ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരിലായിരിക്കണം അപേക്ഷ നല്കേണ്ടത് ▶ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി(നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കണം) ▶ ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പി . അധികനിർദേശങ്ങൾ 1⃣ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ടോക്കൻ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും. 2⃣ പൂർണമായും എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകളാണ് നല്കേണ്ടത്. 3⃣ അപേക്ഷകൻ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്കൽ നേരിട്ട് വന്ന് സത്യപ്രസ്താവന ഒപ്പിട്ട് അപേക്ഷ നല്കണം 4⃣ അപേക്ഷയോടൊപ്പമുളള സത്യപ്രസ്താവന പൂർണമായും വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക 5⃣ തിയ്യതി 20/2/2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കൃഷി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. കൃഷിഭവൻ

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.