പുനർലേലം

പുനർലേലം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കെ എൽ 01 ജി 1168, കെ എൽ 01 എ എസ് 9532 എന്നീ ആംബുലൻസ് വാഹനങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 26 ന് ജയിൽ പരിസരത്ത് ലേലം ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ലഭിക്കും.

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.