എറണാകുളത്ത് റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസർ കരാർ നിയമനം

വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിനു കീഴിലെ എറണാകുളം ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിൽ റെസ്‌ക്യൂ ഓഫീസറുടെ ഒരൊഴിവിലേക്ക് ആറുമാസത്തെ കരാർ നിയമനത്തിനായി എറണാകുളം ജില്ലക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സോഷ്യൽവർക്കിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, കുട്ടികളുടെ മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തിപരിചയം, ഹിന്ദി/ തമിഴ് ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള പ്രാവീണ്യം എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രതിമാസം 18,000 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും. അപേക്ഷകൾ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ യോഗ്യത, വയസ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഈ മാസം 20നകം ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ യൂണിറ്റ്, ബൈ ലൈൻ നമ്പർ 1, എസ്.പി ക്യാമ്പ് ഓഫീസിന് സമീപം, തോട്ടയ്ക്കാട്ടുക്കര, ആലുവ 683108 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം. എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. പ്രായപരിധി 30 വയസ്. അപേക്ഷാഫോറം wcd.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ: 0484 2609177, 9744318290.

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.