പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിലെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഈ വർഷത്തെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ മാസം 21ന് മുമ്പായി ലഭിക്കത്തക്കവിധം മേലാധികാരി മുഖേന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജനറലിന് അയക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.ecostatkerala.gov.in.

Registered office
E-Net  e-Governance Service Network Kerala
project under margin free it shoppe
Red Star Building,Akkarappuram,
Kurichikkara P O, Thrissur 680028.

Ph:0487-2695056. E-mail:enetcsckerala@gmail.com

DISTRICT PROJECT OFFICE
Above INDIAN BANK,
Opp. Skyline Axis Apartment,Main Road,
Paravattani, Ollukkara P O, Thrissur-680 655

CENTRAL DATA PROCESSING UNIT & MODEL CENTRE
E-Net Janasevanakendram, CSC ID: KL0988770776
Opp. BSNL OFFICE, OLD PATTALAM ROAD
THRISSUR 680001. Ph: 04872442465.
COMMON SERVICE CENTRE(CSC)
Under Department of E&IT, Govt. OF INDIA.